Licitacions

Licitacions

02/2011 Contractació servici diseny, desenrollament i al·lotjament web projecte HERA

04/2011 Contractació servici diseny, desenrollament i al·lotjament web projecte BIOENERGY

03/2011 Contractació servici diseny, desenrollament i al·lotjament web projecte ICEBERG

01/2011 Contractació servici diseny, desenrollament i al·lotjament web projecte ECOMARK

  • 12/01/2011: Plec de condicions técniques
  • 12/01/2011: Quadre de característiques del contracte de servicis
  • 08/02/2011: Memòria de resultats
  • Logo projecte ECOMARK
  • Logo programa MED
  • Resumen del projecte: ECOMARK pretén desenvolupar en árees pilot de les regions participants el concepte de "Green Marketing" com a model de polígons industrials sostenibles basats en la sostenibilitat de productes, procesos productius i servicis. Així mateix, el "Green Marketing" pot aportar innovació relacionada amb el transport de mercancies i logística, suministre d'energía, optimització del cicle del aigua, gestió sostenible de residus.  El resultat principal serà un Plà de Green Marketing replicable a totes les árees industrials europees.

05/2011 Contractació servici diseny, desenrollament i al·lotjament web projecte CALDES

01/2009 Contractació servici d'al·lotjament hoteler per a participants AERSS

02/2009 Contractació servicis de catering per a participants AERSS

03/2009 Contractació auditoria INTERREG MED

04/2009 Contractació Auditoria INTERREG IVC

05/2009 Contractació servici desenvolupament i al·lotjament web

06/2009 Contractació servici desenvolupament i al·lotjament web

07/2009 Contratació servici realització video institucional

08/2009 Contractació servici ERP/BPM

01/2010 Contractació servici desenvolupament i al·lotjament web