Instruccions de contractacio dels contractes no subjectes a regulacio; harmonitzada de la FCVRE

Instruccions de contractacio dels contractes no subjectes a regulacio; harmonitzada de la FCVRE

La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (d'ara en avant, FCVRE) és una fundació del sector públic de la Generalitat de les previstes en l'article 33 de la Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el núm.. 398-V, i té el seu domicili en la ciutat de València, C/Cavallers, 9, 46001 VALÈNCIA, sent el seu CIF: G97374771.

La FCVRE forma part del sector públic delimitat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic (d'ara en avant, TRLCSP), sent un poder adjudicador diferent de l'Administració Pública, d'acord amb el que establix l'article 3.3.B de la TRLCSP.

Les presents instruccions es dicten en compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 191 del TRLCSP, sent aprovades en pel Patronat de la FCVRE en Junta celebrada el 16 de desembre del 2008, modificades i ratificades pel Patronat de la FCVRE en Junta de Patrons celebrada el 6 de setembre del 2011, seguint les recomanacions establides en la "Secció 803 del Manual de fiscalització", actualitzada el 29 d'abril del 2011, on s'especifica el contingut que han de tindre les instruccions de contractació per a la seua correcta adequació a la normativa vigent; i sent modificades novament en la Junta de patrons celebrada el 16 de desembre del 2011 per a la seua adequació al TRLCSP així com al Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim EconomicOfinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

I.- Disposicions Generals

Article 1. Objecte, finalitat i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'estes instruccions és regular els procediments de contractació que utilitze la FCVRE per a adjudicar aquells contractes que, segons la delimitació que establix el TRLCSP, no estiguen subjectes a regulació harmonitzada.

2. La seua finalitat és assegurar que les contractacions s'ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l'adjudicació recaiga en l'oferta econòmicament més avantatjosa per a FCVRE i l'interés públic general, d'acord amb el que preveu l'article 191.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Article 2. Principis generals

A títol merament enunciatiu, els següents principis generals seran d'obligat compliment:

a) Principi de publicitat. A fi d'assegurar la transparència dels seus procediments, FCVRE donarà publicitat als anuncis de licitació, i posteriors fases del procediment d'adjudicació i formalització, per mitjà de la seua inserció en el perfil del contractant de la FCVRE, llevat que això no siga possible per concórrer alguna de les circumstàncies que impedint-ho permeten la utilització del procediment negociat per raó diferent de la quantia.

b) Principi de concurrència: FCVRE fomentarà l'accés de diferents empreses o operadors econòmics als seus procediments de contractació, a fi a promoure la competència, de manera que s'obtinga una oferta adequada a les condicions de mercat i a les necessitats la FCVRE.

c) Principi de transparència: Els procediments de contractació de FCVRE es tramitaran d'acord amb estes instruccions, així com, si és el cas, als requeriments que en cada moment es determinen en els corresponents Plecs de Condicions.

d) Principi de confidencialitat: FCVRE no divulgarà la informació facilitada pels empresaris o operadors econòmics que estos hagen designat com a confidencial, ni cap altra a què l'ordenament jurídic atribuïsca este caràcter.
L'òrgan de contractació respectarà la confidencialitat de la informació i documentació així qualificada pels empresaris i, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes.
La mateixa obligació correspon al contractista respecte de la informació a què tinga accés en ocasió de l'execució del contracte i a la que se li haguera donat tal caràcter en els Plecs o en el contracte, o que per la seua mateixa natura haja de ser tractada com a tal.
El principi de confidencialitat s'entendrà amb aquells mínims exigits i recollits en l'article 140 TRLCSP.

e) Principi d'igualtat i no-discriminació: L'actuació de FCVRE no podrà resultar la seua arbitrària, per la qual cosa els interessats rebran un tractament igualitari i no discriminatori. A saber: descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte, Igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els Estats membres, Reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes, Terminis adequats, Plantejament previ transparent i objectiu. Este principi comporta les exigències següents:

a) La descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte. La descripció no ha de fer referència a una fabricació o procedència determinades ni referir-se a una marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si una referència d'este tipus es justifica per l'objecte del contracte i va acompanyada de la menció "o equivalent".

b) La igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els Estats membres de la Unió Europea. La societat contractant no haurà d'imposar cap condició que supose una discriminació directa o indirecta enfront dels licitadors, com per exemple, l'obligació que les empreses interessades en el contracte estiguen establides en el territori del mateix Estat membre o de la mateixa regió que l'entitat adjudicadora.

c) El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s'exigix als licitadors la presentació de certificats, títols o un altre tipus de documentació justificativa, els documents procedents d'altres Estats membres que oferisquen garanties equivalents hauran d'acceptar-se.

d) La proscripció de facilitar de forma discriminatòria, informació que puga proporcionar avantatges a determinats licitadors respecte de la resta.

f) Oferta econòmicament més avantatjosa: Els procediments de contractació de FCVRE buscaran este objectiu, havent de quedar constància justificativa en l'expedient que l'oferta seleccionada li resulta la més avantatjosa en el seu conjunt i respon a les seues necessitats.


Article 3. Necessitat i idoneïtat del contracte

La FCVRE celebrarà aquells contractes que siguen necessaris per al compliment i realització dels seus fins fundacionals. A este efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se per mitjà del contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, la correcta estimació i adequació del preu per a l'execució de la prestació i el procediment triat per a l'adjudicació del contracte, es determinaran amb precisió, deixant constància d'això en la documentació preparatòria, abans de l'iniciar el procediment encaminat a l'adjudicació.

Article 4. Exigència de garantia

1. L'exigència de garantia, provisional o definitiva, és potestativa per a l'òrgan de contractació, establint-se per a cada contracte concret la procedència de la seua necessitat en atenció a les circumstàncies i característiques d'este.
En cas de ser exigida, l'import de la mateixa, la seua constitució, així com, el seu règim de devolució i cancel·lació, vindrà establit en el Plec de Condicions de Contractació corresponent.

2. Si el Plec ho contempla, la garantia definitiva en contractes diferents del d'obra podrà constituir-se per mitjà de retenció en el preu i, amb idèntica previsió, l'acreditació de la seua constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

3. Excepte previsió expressa en contra i amb caràcter general, l'import de la garantia definitiva s'establix en un 5% de l'import d'adjudicació del contracte.

Article 5. Capacitat per a contractar i solvència tècnica i econòmica

Per a contractar amb la FCVRE hauran de reunir-se els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En els Plecs de Condicions s'establirà, si és el cas, els mitjans concrets que hauran d'utilitzar els possibles contractistes a l'efecte d'acreditar la solvència requerida per a contractar.

Article 6. Perfil de contractant i la seua difusió

1. La FCVRE difondrà el seu perfil de contractant, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, incloent en el mateix la informació relativa a les licitacions de contractes, excepte quan concórrega alguna de les excepcions previstes en estes instruccions.

2. Complint a este mandat, l'accés al perfil de contractant s'efectuarà a través de la pàgina web de la FCVRE, www.uegva.info.

Article 7. Convocatòria i publicitat de les licitacions

La licitació s'iniciarà per mitjà de la publicació en el perfil del contractant de l'anunci de licitació.
L'anunci delimitarà els àmbits següents:

a) Òrgan de contractació.
b) Descripció de l'objecte.
c) Justificació de la necessitat.
d) El tipus de procediment.
e) Identificació del contracte.
f) Pressupost
g) Garantia
h) Termini de presentació de les proposicions.
i) Lloc i direcció on presentar-les.
j) Plecs i documentació complementària de la licitació i lloc de la consulta.
k) Qualsevol altre contingut de conformitat amb la normativa vigent.

Article 8. Plecs de Condicions de la Contractació

1-. L'òrgan de contractació, en els contractes l'import dels quals siga superior a 18.000 euros, aprovarà un Plec de Condicions de la Contractació en què es farà constar els punts següents:

• Requisits per a poder licitar (capacitat, solvència econòmica i financera i professional o tècnica).
• Definició de l'objecte de la contractació indicant les característiques bàsiques del contracte i, si és el cas, els requeriments tècnics.
• Règim d'admissió de variants.
• Modalitats de recepció de les ofertes.
• Garanties que haurà de constituir, si és el cas, els licitadors o l'adjudicatari,
• Si és el cas, informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball que imposa l'article 120 del TRLCSP.
• Tràmits que s'ha de seguir amb vista a l'adjudicació del contracte.

2. Quan s'utilitze el procediment negociat s'indicaran, al seu torn, els aspectes susceptibles de negociació.

3. En el supòsit d'utilitzar el procediment obert, i a l'efecte de determinar la proposició econòmica més avantatjosa i, per tant, l'adjudicació del contracte, haurà d'indicar-se el criteri o criteris de valoració de les ofertes, establint la seua puntuació.

Article 9. Plecs de Prescripcions Tècniques

En els contractes el pressupost dels quals excedisca de 50.000.- euros, sense perjuí que es puguen redactar potestativament si és una quantitat inferior, l'òrgan de contractació aprovarà Plecs de Prescripcions Tècniques que hauran d'observar les regles establides en l'article 117 del TRLCSP per a la definició i establiment de prescripcions tècniques.

Article 10. Adjudicació dels contractes

L'adjudicació dels contractes es duran a terme d'acord amb les normes generals establides en el títol Primer del Llibre III del TRLCSP, atenent en tot cas a les particularitats pròpies de cada procediment de contractació.

En les adjudicacions se seguiran els principis establits en les normes generals mencionades dalt i descrites per a la publicitat, les licitacions, la selecció de l'adjudicatari, les obligacions d'informació sobre el resultat del procediment i la formalització del contracte.

En tot cas, es publicarà en el perfil del contractant l'adjudicació dels contractes.

Article 11. Formalització del contracte

1. Els contractes celebrats per la FCVRE hauran de formalitzar-se per escrit quan l'import de l'adjudicació excedisca de 18.000 euros.

2. No obstant això, els contractes de quantia inferior a la indicada en el paràgraf anterior podran formalitzar-se per escrit. Quan no es formalitzaren d'esta manera, en l'expedient hauran de constar els pressupostos presentats i la factura corresponent conformada per l'òrgan de contractació.

3. El contracte formalitzat per escrit haurà d'ajustar-se al contingut establit en l'article 26 del TRLCSP.

Article 12. Termini dels Contractes

1. La duració dels contractes haurà d'establir-se tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament, la necessitat sotmetre periòdicament a concurrència la realització del seu objectiu.

2. El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seues característiques romanguen inalterables durant el període d'execució d'estes i que la concurrència per a la seua adjudicació haja sigut realitzada tenint en compte la duració màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. En este cas, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, llevat que el contracte expressament preveja el contrari.

3. En relació als terminis concedits per a la presentació d'ofertes, es publicarà l'anunci de licitació en el perfil del contractant de la FCVRE i, si és el cas, mitjans alternatius als efectes que tot licitador interessat puga presentar-se a la licitació. La FCVRE respectarà com a mínim els terminis legals establits en el TRLCSP, perquè els licitadors presenten les seues proposicions des de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant o mitjans alternatius. No obstant això, estos terminis es podran ampliar en funció de les característiques de la contractació, quedant establit este termini en l'anunci.

Article 13. Modificació dels contractes

Una vegada perfeccionat el contracte, la FCVRE únicament podrà introduir modificacions en ell per raons d'interés públic i per a atendre a causes imprevistes, degudament justificades. Estes modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte.

Les modificacions del contracte es formalitzaran d'acord amb el que disposa el TRLCSP.

Article 14. Jurisdicció competent

A l'efecte de determinar la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies que se susciten en els contractes subscrits per la FCVRE en territori espanyol caldrà ajustar-se al que disposa l'article 21.2 del TRLCSP.

II.- Procediments de contractació

Article 15. Procediments de contractació

La FCVRE adjudicarà les contractacions no subjectes a Regulació Harmonitzada per mitjà dels següents procediments de contractació:

• Procediment de contractació de menor quantia.
• Procediment negociat.
• Procediment obert.

Article 16. Procediment de contractació de menor quantia

1. Tenen la consideració de contractes menors, els contractes d'obres d'import inferior a 50.000 euros i els de servicis i subministraments d'import inferior a 18.000 euros. Estos contractes podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació de què es tracte.

2. Els contractes dalt mencionats es tramitaran pel procediment de menor quantia els tràmits dels quals es descriuen en els apartats successius.

3. En estos contractes, l'anunci de licitació s'inclourà en el perfil del contractant. Les empreses que així ho desitgen disposaran de termini suficient per a la presentació de les ofertes, degudament especificat en l'anunci de licitació, respectant sempre els mínims terminis legals establits en el TRLCSP per a presentar ofertes.

4. En el cas que no es presentaren ofertes, l'òrgan de contractació invitarà, a través de qualsevol mitjà de què quede constància, a dos o més empreses a l'efecte de que formulen, en idèntic termini, la corresponent oferta.

5. La selecció de l'empresa s'efectuarà atenent al criteri de proposició econòmica més avantatjosa, de la qual cosa quedarà constància en l'expedient.

6. A fi d'assegurar la transparència dels seus procediments, la FCVRE donarà publicitat a la formalització del contracte, per mitjà de la seua inserció en el perfil del contractant de la FCVRE.

Article 17. Procediment negociat

1. El Procediment negociat serà susceptible de ser utilitzat en els supòsits següents:

• Per raó de la quantia.

S'utilitzarà el procediment negociat en aquelles contractacions que, superant les quanties assenyalades en l'article anterior, no aconseguixen les quanties següents:

TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA IVA EXCLÒS
Contracte d'obres........................... Menys de 1.000.000€
Contracte de subministraments.................... Menys de 100.000€
Contracte de servicis...................... Menys de 100.000€

• Per raó diferent de la quantia.

Es podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits previstos en els articles 170, 171, 173 i 174 del TRLCSP.

2. En este procediment es publicarà l'anunci de contractació en el perfil del contractant. En el cas que això no siga possible, es justificarà en l'expedient, invitant l'òrgan de contractació almenys a tres empreses a l'efecte de que formulen ofertes, llevat que concórrega alguna de les causes previstes en els articles 170, 171, 173 i 174 del TRLCSP que impedisquen o no facen aconsellable dita extrema. Per a la presentació de les ofertes es respectaran els terminis mínims establits en el TRLCSP, quedant degudament publicats en l'anunci de licitació.

3. El termini de presentació d'ofertes vindrà establit en l'Anunci i, si és el cas, en la invitació cursada per l'òrgan de contractació, adequat a les característiques de la contractació.

La FCVRE negociarà els termes de la contractació, deixant-se constància de la dita negociació en l'expedient.

4. Només s'acceptarà la no aplicació del principi de publicitat per raó de la quantia, dins dels límits aplicables a les administracions públiques establits en l'article 177.2 del TRLCSP i que no podran superar en els contractes d'obres els 200.000 euros i en la resta de contractes els 60.000 euros.

Art. 18. Procediment obert

1. S'aplicarà quan el pressupost del contracte supere les quanties que s'indiquen a continuació, llevat que concorrent alguna de les causes que determinen la utilització del procediment negociat per raó diferent de la quantia s'estime més adequat la utilització d'este procediment.

Per mitjà d'este procediment s'adjudicarà el contracte a la proposició econòmica que resulte més avantatjosa per a la Fundació, darrere d'aplicar el/els criteri/s que s'especifiquen en el Plec de Condicions de la Contractació.

TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA (IVA EXCLÒS)
Contracte d'obres............... Més de 1.000.000€ fins a contractació subjecta a regulació harmonitzada
Contracte de subministraments....... Més de 100.000€ fins a contractació subjecta a regulació harmonitzada
Contracte de servicis.......... Més de 100.000€ fins a contractació subjecta a regulació harmonitzada

2. Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant de FCVRE, i si és el cas, en mitjans de comunicació alternatius, als efectes que tot interessat puga concórrer a la licitació.

3. La FCVRE respectarà els terminis legals establits en el TRLCSP, perquè els licitadors presenten les seues proposicions des de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant:

26 dies en els contractes d'obres
15 dies en els contractes de servicis i subministraments

No obstant això, estos terminis es podran ampliar en funció de les característiques de la contractació, fent-ho constar així en l'anunci.

4. A fi d'assegurar la transparència dels seus procediments, la FCVRE donarà publicitat a la formalització del contracte, per mitjà de la seua inserció en el perfil del contractant de la FCVRE.

Article 19. Òrgans de contractació. El responsable del contracte

1. Sense perjuí de les facultats que corresponen al Patronat respecte d'això, l'òrgan ordinari de contractació de la FVCRE és el seu director.

2. L'òrgan contractant podrà designar un responsable del contracte, a què correspondrà, dins de l'àmbit de facultats que se li atribuïsquen, supervisar la seua execució, adoptant les decisions i instruccions que siguen necessàries per a assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

Article 20. Comissió de Contractació

En els procediments de contractació negociat i obert, l'adjudicació es realitzarà prèvia constitució d'una Comissió de Contractació que tindrà com a finalitat la negociació i, si és el cas, la valoració de les proposicions presentades i la proposta d'adjudicació. La tramitació de l'expedient de contractació serà competència del departament jurídic de la FCVRE.

La seua composició concreta es determinarà en els corresponents Plecs de Condicions de la Contractació.

Article 21. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte a favor de l'oferta econòmicament més avantatjosa

El contracte ha de ser adjudicat a qui presente l'oferta més avantatjosa atenent a criteris vinculats a l'objecte del contracte, com ara la qualitat, el preu, la fórmula utilitzable per a revisar les retribucions lligades a la utilització de l'obra o a la prestació del servici, el termini d'execució o l'entrega de la prestació, el cost d'utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d'exigències socials que responguen a necessitats, definides en les especificacions del contracte, pròpies de les categoria de població especialment desfavorides a les que pertanguen els usuaris de les prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels reposats, el manteniment, l'assistència tècnica, el servici postventa o altres semblants.

Els criteris es detallaran en els Plecs i hauran de garantir el respecte als principis de transparència, no discriminació, igualtat de tracte i avaluació en condicions de competència efectiva.

Haurà de donar-se prioritat a criteris que puguen quantificar-se per referència a factors objectius i ser expressats en xifres i percentatges.

Quan només s'utilitze un criteri d'adjudicació este ha de ser, necessàriament, l'econòmic.

Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte es determinaran per l'òrgan de contractació i es detallaran en l'anunci, en els plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu i es precisarà la ponderació relativa que s'atribuïx a cada un dels criteris."

Disposició transitòria.

Els procediments iniciats anteriorment a l'entrada en vigor de les presents instruccions continuaran regint-se per la normativa vigent fins llavors.

Disposicions addicionals.

Primera.

1. La FCVRE està subjecta a les Disposicions del Llibre I del TRLCSP.

2. En el no previst per estes normes, resultaran d'aplicació els principis generals continguts en la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2004/18/CE, de 31 de març, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de servicis, així com en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Segona.

La FCVRE podrà tramitar de forma abreviada els procediments de contractació quan concórreguen els supòsits d'urgència o emergència previstos en els articles 112 i 113 TRLCSP.

Tercera.

La FCVRE podrà utilitzar sistemes de racionalització de la contractació, com són els acord marc o l'establiment d'una bossa de proveïdors, i en este cas, s'ajustarà la dita contractació al que establix el TRLCSP.

Disposició final.

Estes instruccions entraran en vigor als 20 dies de la seua aprovació pel Patronat de la FCVRE.